lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Zakres działania

Zajmujemy się organizacją i obsługą szkoleń dla pracowników oświaty i organów prowadzących i nadzorujących szkoły z zakresu wykorzystania technologii informacyjnej w placówkach oświatowych (ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania nimi), doradztwem dla organów prowadzących szkoły oraz upowszechnianiem nowych technik zarządzania i administrowania placówkami oświatowymi.

W latach 2004 - 2010 działaliśmy w Konsorcjum Polskich Firm Szkoleniowych, które było największym w Polsce dostawcą szkoleń informatycznych dla nauczycieli. Jako członek Konsorcjum prowadziliśmy szkolenia w ramach projektów MEN "Pracownie komputerowe w szkole" oraz "Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych". W 2004 roku zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy szkolenia informatyczne dla dyrektorów szkół i nauczycieli w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Komponent B2 - Edukacja, a w latach 2006-2007 dwie edycje projektu "Kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie ICT".

Uczestniczymy w wielu projektach o zasięgu wojewódzkim i ogólnokrajowym. Między innymi w latach 2005 - 2007 realizowaliśmy pięć projektów szkoleniowych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, Priorytet II, Działanie 2.1 - 'Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie'. Od 2008 roku realizujemy liczne projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Współpracujemy z różnymi instytucjami, między innymi z: Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty, Instytutem Badań w Oświacie, Instytutem Badań Kompetencji, Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP.

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY