lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Historia w roku 2016

Jesteśmy partnerem w dwóch projektach realizowanych przez Miasto Gdańsk, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w partnerstwie z Miastem Gdańsk (Lider), w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pierwszy z nich Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe realizowany jest w ponad 40 gdańskich szkołach podstawowych z obszarów kompetencji językowych, matematycznych, informatycznych, społecznych, uczenia się, kreatywności i innowacyjności.
Natomiast drugi
Rozwijamy Kompetencje i Programujemy Przyszłość w ponad 40 gdańskich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.


W ramach projektu"Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w szkołach Gminy Strzegom o najsłabszych wynikach edukacyjnych, poprzez stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 realizujemy szkolenie „Nauczanie oparte na metodzie projektu i eksperymentu z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych”


Współpracujemy z OSKKO w przygotowaniu Kongresu dla Dyrektorów Szkół. W ostatniej edycji Kongresu realizowaliśmy warsztaty dotyczące wolontariatu w szkołach, nowych przepisów z tym związanych oraz zmian w przepisach związanych z ochroną danych osobowych


W dniach 19-20 maja w Warszawie odbył się II Kongres Księgowych Oświaty.
Blisko 60 uczestników kongresu poznało kluczowe zagadnienia związane z podatkiem VAT i jego oświatowym kontekstem. Druga edycja wydarzenia mocno zaznaczyła swoją obecność na rynku edukacyjnym oraz trwale wpisała się w kalendarz księgowości oświatowej.


W 2016 roku przeszkoliliśmy ponad 20 000 osób!

Powrót >>>


 


do goryPRZEWIŃ DO GÓRY