lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Historia w roku 2013

Zakończyliśmy realizację projektu ECDL – nowa ścieżka rozwoju kapitału ludzkiego w województwie mazowieckim.

Organizujemy warsztaty we Wrocławiu w ramach projektu Aktywne doskonalenie - kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu
Przeprowadzenie warsztatów „ Wykorzystanie narzędzi TIK na zajęciach edukacyjnych” – bezpieczny Internet” w ramach projektu ,,Aktywne doskonalenie - kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół, realizowanego przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Zakończyliśmy projekt E-learning w nauczaniu i samokształceniu nauczycieli gminy Opatowiec .
W ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”, firma VULCAN realizuje dla Gminy Opatowiec usługę polegającą na dostarczeniu platformy e-learningowej do nauczania zdalnego wraz z systemem umożliwiającym dokumentowanie codziennej pracy nauczycieli i szkoły oraz przeprowadzeniu szkoleń specjalistycznych dla nauczycielek i nauczycieli biorących udział w projekcie.

Realizujemy projekt Eduk@cja ku przyszłości w Piszu .
Projekt szkoleniowy realizowany dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych w Gminie Pisz (woj. warmińsko-mazurskie), współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”. Celem projektu było zwiększenie kompetencji nauczycieli, dotyczących wykorzystania i stosowania nowych metod edukacyjnych cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne.W okresie od września 2013 do końca lutego 2014 w krótkich formach doskonalenia wzięło udział 109 nauczycieli .

Organizujemy szkolenia w ramach projektu Eduk@cyjna rewolucja w Gminie Wiejskiej Elbląg.
Celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji 24 pracowników z 4 placówek oświatowych Gminy Elbląg do wymogów nowoczesnej zinformatyzowanej edukacji, w której wykorzystywane są aplikacje i narzędzia komputerowe. Pracownicy Zespołu Szkół w Nowakowie i Gronowie Górnym oraz Szkół Podstawowych w Węzinie i Pilonie wezmą udział między innymi w szkoleniach komputerowych pomocnych w zarządzaniu placówką, w pracy w bibliotece, sekretariacie, księgowości szkolnej, kadrach i płacach szkolnych.

Kontynuujemy realizację szkoleń w ramach projektu Eduk@cyjna rewolucja w Gminie Wiejskiej Elbląg - krok drugi.
Celem projektu było przeprowadzenie krótkich form doskonalenia nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Węzinie i Zespołu Szkół w Nowakowie, jak również dostarczenie im narzędzi wspierających dydaktykę: elektronicznego dziennika, platformy edukacyjnej i zasobów multimedialnych oraz zestawów tablic interaktywnych. Przedsięwzięcie to było kontynuacją pierwszej rewolucji edukacyjnej w Elblągu, podczas której z nowoczesnymi narzędziami wspomagającymi pracę szkół zostali zaznajomieni dyrektorzy szkół, pracownicy sekretariatów, bibliotek i administracji.

Realizujemy projekt Eduk@cyjna rewolucja w Miedźnej.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, dla Gminy Miedźna. W szkoleniach, które były przeprowadzone w ramach projektu "Eduk@cyjna rewolucja w Miedźnej" wzięlo udział 167 pracowników oświaty.

Organizujemy szkolenia w ramach projektu Innowacje oświatowe w Gminie Wielowieś.
Zostały przeprowadzone szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników jednostek oświatowych i organu prowadzącego Gminy Wielowieś, do wymogów nowoczesnej zinformatyzowanej edukacji, w której wykorzystywane są nowoczesne metody, aplikacje i narzędzia ICT.

 

Rozpoczęliśmy szkolenia w ramach projektu Leżajskie kadry oświatowe z elektronicznym dziennikiem.
Głównym celem projektu było dostosowanie kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w leżajskich placówkach w obszarze wykorzystywania nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w pracy zawodowej. W okresie od stycznia 2013 do lutego 2014 wdrożyliśmy elektroniczne dzienniki w 10 placówkach oświatowych z terenu Gminy Leżajsk.

Rozpoczynamy projekt lnnowacyjna oświ@ta kapitałem gminy Kłomnice.
Szkolenia z zakresu Innowacyjnych metod nauczania oraz Nowoczesnych bibliotek jako multimedialnych centrów informacji w ramach projektu POKL pn. ,,lnnowacyjna oświ@ta kapitałem gminy Kłomnice” realizowanego przez Gminę Kłomnice/Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gminie Kłomnice w ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9. 4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty — projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozpoczynamy projekt Nowoczesne Kadry Oświaty w Powiecie Kieleckim .
W ramach projektu "Nowoczesne Kadry Oświaty w Powiecie Kieleckim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”, firma VULCAN realizuje dla Starostwa Powiatowego w Kielcach usługę polegającą na:

  • udzieleniu licencji i wdrożeniu dziennika elektronicznego, platformy edukacyjnej, hurtowni danych, systemu finansowo – księgowego, systemu kadrowo – płacowego, systemu sekretariatu szkolnego,
  • dostarczeniu, instalacji i konfiguracji zestawów multimedialnych dla 10 jednostek oświatowych Powiatu Kieleckiego,
  • przeprowadzeniu szkoleń dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników administracyjnych szkół biorących udział w projekcie ww. zakresie oraz w zakresie wykorzystania tablic interaktywnych.

Organizujemy szkolenia w ramach projektuUczymy lepiej, skuteczniej, nowocześniej (Szczytno).
W ramach tego projektu firma VULCAN będzie przygotowywała programy i materiały szkoleniowe oraz przeprowadzała szkolenia dla nauczycieli oraz nauczycieli będących dyrektorami placówek oświatowych Gminy Szczytno. Celem głównym projektu jest nabycie przez jego uczestników umiejętności posługiwania się nowymi formami edukacyjnymi w 7 placówkach oświatowych Gminy Szczytno

Rozpoczynamy projekt Uczymy nowocześnie w Żarkach.
Projekt szkoleniowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”. Od grudnia 2013 do marca 2014 łącznie przeszkoliliśmy 43 nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych w Gminie Żarki (woj. śląskie).

Rozpoczynamy projekt W drodze do sukcesu.
W ramach projektu „W drodze do sukcesu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, realizowanego przez Miasto Zielona Góra, organizujemy szkolenia dla nauczycieli i kadry kierowniczej oświaty szkół i przedszkoli z terenu miasta Zielona Góra.

W 2013 roku przeszkoliliśmy ponad 15 000 osób


Powrót >>>


do goryPRZEWIŃ DO GÓRY