lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Historia w latach 1990-2007

1990

Pierwsze szkolenia
Już od pierwszych dni swojego istnienia VULCAN organizuje szkolenia dla użytkowników programów wspomagających zarządzanie szkołami.

1993-95

Przeprowadzamy nasz pierwszy duży cykl szkoleń
Na zlecenie MEN, we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym we Wrocławiu, prowadziliśmy 5-dniowe szkolenia dla dyrektorów szkół. Ich temat brzmiał Środki informatyki w szkole, a uczestniczyło w nich prawie tysiąc osób - w większości dyrektorów szkół z całego kraju.

1995

Przygotowujemy materiały szkoleniowe na potrzeby projektu EC PHARE, TERM-IAE.
Grupa naszych pracowników przygotowała materiały szkoleniowe modułu Techniki informatyczne przeznaczone dla szkolenia kadry kierowniczej oświaty w ramach kursów objętych przez projekt.
Rozpoczynamy współpracę ze Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu.
Od tego czasu kilkuset studentów rocznie uczestniczy w stanowiącym część studiów podyplomowych module Komputer w zarządzaniu oświatą.

1996

Tworzymy film: Komputer w zarządzaniu szkołą.
Na zlecenie TERM-IAE przygotowaliśmy scenariusz i wyprodukowaliśmy film szkoleniowy Komputer w zarządzaniu szkołą.

Prowadzimy szkolenia w ramach programu TERM-IAE.
Uczestniczy w nich kadra kierownicza oświaty.

Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN zostaje wpisany do rejestru MEN.
2 grudnia ODKKO VULCAN został wpisany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do rejestru placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

1997

Rośnie liczba słuchaczy Ośrodka.
W ciągu roku przeszkoliliśmy ponad 1200 osób.

1998

Powołujemy pierwszą filię Ośrodka.
Prowadzi ją VULCAN Oddział Katowice.

Ośrodek zyskuje wysokiej jakości połączenie z Internetem.
Dzięki temu możemy prowadzić szkolenia związane z wykorzystaniem narzędzi Internetu w zarządzaniu szkołami.

1999

Powstają kolejne filie Ośrodka.
ODKKO VULCAN organizuje już szkolenia w czterech miastach: Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu i Warszawie

Ośrodek intensywnie rozwija się.
W tym roku przeszkoliliśmy łącznie prawie 3000 osób. Liczba naszych sal szkoleniowych wzrosła do 6.

2000

W Krakowie powstaje czwarta filia ODKKO VULCAN.
Ośrodek zdobywa Certyfikat Jakości Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Tym samym potwierdzona zostaje przez niezależnych ekspertów jakość szkoleń prowadzonych w Centrali Ośrodka i jego filiach.

Prowadzimy szkolenia dla kadry kierowniczej w ramach projektów Ministerstwa Edukacji Narodowej: "Internet w każdej gminie" i "Internet w każdym gimnazjum".

2001

Prowadzimy szkolenia dla kadry kierowniczej w ramach projektów Ministerstwa Edukacji Narodowej: "Internet w każdym gimnazjum" i "Wyposażenie liceów w pracownie internetowe".

Prowadzimy szkolenia na zlecenia kuratoriów oświaty w ramach III edycji zadań edukacyjnych w województwach dolnośląskim, lubelskim i małopolskim w zakresie doskonalenia nauczycieli w 2001 roku.

15 konsultantów Ośrodka uznanych zostało za edukatorów w rozumieniu rozporządzenia MEN z 21 września 2001 roku.

2002

Wdrażamy system zarządzania jakością - otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001.
Prowadzimy szkolenia dla kadry kierowniczej w ramach projektów MENiS: "Pracownia internetowa w każdej szkole" i "Pracownia internetowa w każdym gimnazjum".

W Lublinie powstaje kolejna filia ODKKO VULCAN.

2003

Prowadzimy szkolenia dla kadry kierowniczej w ramach projektów MENiS: "Pracownia internetowa w każdej szkole" i "Pracownia internetowa w każdym gimnazjum".
Prowadzimy szkolenia na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w ramach projektu edukacyjnego "Doskonalenie nauczycieli w województwie".
Prowadzimy szkolenia na zlecenie Kuratorium Oświaty w Lublinie w ramach projektu "Doskonalenie zawodowe nauczycieli województwa lubelskiego".

2004

Ośrodek - jako pierwsza w Polsce niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli - decyzją Dolnośląskiego Kuratora Oświaty uzyskuje akredytację
Tym samym potwierdzono, że Ośrodek spełnia wszystkie wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. nr 227, poz. 2248)

Przystępujemy do Konsorcjum Polskich Firm Szkoleniowych (KPFS).

Prowadzimy szkolenia informatyczne dla dyrektorów szkół i nauczycieli w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (komponent B2 – Edukacja).
Całość projektu jest realizowana przez Konsorcjum Polskich Firm Szkoleniowych (KPFS), w skład którego wchodzą: DC Edukacja, OFEK, OSI CompuTrain i VULCAN. W 5-dniowych szkoleniach realizowanych przez nasz Ośrodek uczestniczy prawie 2000 osób – nauczycieli i dyrektorów.

Prowadzimy szkolenia dla kadry kierowniczej w ramach projektu MENiS „Pracownia internetowa w szkole podstawowej 2004”

Przeszkoliliśmy prawie 3000 osób.

2005

Audyt recertyfikacyjny potwierdził zgodność wdrożonego systemu zarządzania jakością z normą PN-EN ISO 9001:2001.
Nasi klienci mogą być zatem pewni, że nieustannie dbamy o wysoką jakość naszej pracy.

Uzyskaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację 4 projektów szkoleniowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II Działanie 2.1 – "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie".

Prowadzimy szkolenia dla kadry kierowniczej i nauczycieli w ramach projektów MENiS „Pracownie komputerowe dla szkół 2005” oraz „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”.

Przeszkoliliśmy ponad 7 000 osób.

2006

Powołaliśmy w Łodzi kolejny oddział oraz filię VULCAN Pomorze w Szczecinie.
Realizujemy projekt „Kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie ICT”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. Jego realizacji podjęło się Konsorcjum Polskich Firm Szkoleniowych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach projektu zostało przeszkolonych 7236 nauczycieli na terenie całego kraju.

Realizujemy projekty szkoleniowe z zakresu nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych na terenie pięciu województw: małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

Projekty współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II Działanie 2.1 - "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie".

Prowadzimy szkolenia dla kadry kierowniczej i nauczycieli w ramach projektów MEN „Pracownie komputerowe dla szkół 2006” oraz „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”

Przeszkoliliśmy ponad 10 000 osób.

2007

Realizujemy szkolenia na zlecenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty : „Wspomaganie zarządzania szkołą” oraz „Zastosowanie technik multimedialnych w procesie nauczania różnych przedmiotów ”.
Szkolenia przeznaczone są dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli szkół z województwa dolnośląskiego pragnących doskonalić umiejętności w zakresie wykorzystanie technik informacyjnych i multimedialnych.
W ramach tego projektu w pięciu grupach przeszkoliliśmy 73 osoby.

Realizujemy szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta oraz szkół w Tarnowie w ramach projektu
„Wspomagania Zarządzania Edukacją EduNet”
Prowadzenie szkoleń dotyczących trzech komponentów systemu: Droga Edukacyjna Ucznia, System Planowania i Analiz, Elektroniczny System Naboru. Przeszkoliliśmy ogółem około 600 pracowników oświatowych.

Realizujemy szkolenia w ramach projektu „Zintegrowany System Zarządzania Oświatą” w Krakowie.Projekt, realizowany wspólnie przez firmę COMARCH SA i VULCAN sp. z o.o., dotyczy opracowania i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą dla Urzędu Miasta Krakowa. W ramach tego projektu nasz Ośrodek przygotował i przeprowadził kursy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz pracowników samorządowych, którzy korzystać będą z modułu Arkusz Organizacyjny systemu ZSZO. Przeprowadzone szkolenia umożliwiły uczestnikom poznanie możliwości systemu informatycznego ZSZO oraz dostarczyły umiejętności i wiedzy niezbędnej do prawidłowego użytkowania i wykorzystywania systemu na ich stanowiskach pracy. W ramach tego projektu przeszkoliliśmy w okresie od 01 do 15 października 2007 r. 391 osób, prowadząc zajęcia w 30 grupach.

Realizujemy projekt „Kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie ICT”- edycja 2007.
Kolejna edycja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. Jego realizacji podjęło się Konsorcjum Polskich Firm Szkoleniowych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. W czasie trwania projektu, od 01 września do 30 listopada 2007 r., zostało przeszkolonych 9648 nauczycieli na terenie całego kraju.

Realizujemy ostatni etap projektów szkoleniowych z zakresu nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych na terenie pięciu województw: małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.
Projekty współfinansowane były ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II Działanie 2.1 - "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie". W roku 2007 z sukcesem zakończyliśmy ich realizację we wszystkich pięciu województwach. W ciągu 3 lat trwania tych projektów przeszkoliliśmy w sumie około 4800 osób.

Prowadzimy dla kadry kierowniczej i nauczycieli szkolenia w ramach projektów MEN „Pracownie komputerowe dla szkół – edycja 2007” oraz „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych– edycja 2007”

Przeszkoliliśmy prawie 8000 osób.

Powrót >>>

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY