lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Historia w roku 2012

Rozpoczynamy szkolenia w Koszalinie w ramach wdrożenia Elektronicznego Systemu Zarządzania Oświatą – ESZO.
Firma VULCAN wraz z firmą ProgMan SA, w wyniku wygrania przetargu, dostarczają Gminie Miasto Koszalin sprzęt wraz Elektroniczny System Zarządzania Oświatą – ESZO. Całość zadania realizowana jest przez Gminę Miasto Koszalin w ramach projektu „Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego – Koszalin” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Priorytet II Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Działanie 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług.

Zakończyliśmy realizację projektu ECDL kluczem do sukcesu współczesnego nauczyciela (woj. lubelskie)
Celem projektu było nabycie nowych, uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji związanych z podstawową obsługa komputera oraz nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez nauczycieli z województwa lubelskiego.

Organizujemy szkolenia w ramach projektu NEO-szkoła czyli Nowoczesność- Efektywność.
Projekt realizowany przez Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Działanie 9. 1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnić w jakości usług Edukacyjnych".

Realizujemy szkolenia w trzech skierniewickich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe: ZSZ nr 1, ZSZ nr 2 oraz ZS nr 4.
Szkolenia organizowane są w ramach projektu
„Elektroniczny dziennik – nowa jakość w skierniewickich szkołach”.Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Rozpoczynamy, w ramach umowy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, realizację szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za sprawy oświatowe.
„Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym”
Projekt realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.W latach 2011-2012 planowane jest przeprowadzenie cyklu szkoleń dla ok. 3 tys. osób.

Rozpoczynamy realizację szkoleń w ramach nowej marki EDUCentrum.
Szkolenia znajdujące się w ofercie EDUCentrum obejmują kursy i warsztaty z zakresu prawa i zarządzania w placówce oświatowej, pedagogiki, psychologii oraz wykorzystania ICT w oświacie.

Zakończyliśmy realizacje projektu w Wielkopolsce.
Celem projektu Innowacyjne nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”, było podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii ICT w innowacyjnym nauczaniu i organizacji pracy.

Realizujemy szkolenia w Gminie Łuków
Projekt „Łuków – miejsce nowoczesnej
oświ@ty”. Jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji kadr oświatowych w placówkach Gminy Łuków w obszarze wykorzystywania nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych ICT (m.in. elektronicznego dziennika) w pracy zawodowej .

Organizujemy szkolenia w Kościerzynie.
Projekt Administracja – szansą na rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Kościerzyna.
Otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Rozpoczynamy realizacje szkoleń w ramach projektu w Powiecie Tomaszowskim.
Szkolenia pracowników placówek oświatowych w ramach projektu
„Rozwój informatycznego systemu zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim".

Organizujemy szkolenia w ramach Opolskiej eSzkoły.
Szkolenia wspierają wdrożenie kompleksowego środowiska edukacyjnego w województwie opolskim w ramach projektu
„Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”.Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „inwestujemy w Twoją przyszłość”.

Rozpoczynamy realizację szkoleń dla Gminy Wilkowice.
Projekt „Wilkowice - ekspert w
eduk@cji”. Jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, dla Gminy Wilkowice, organizujemy szkolenia.

Organizujemy szkolenia w ramach wdrożenia Zintegrowanego systemu zarządzania placówkami szkół publicznych znajdujących się na terenie miasta Milanówka. Szkolenia organizowane są w trzech milanowskich placówkach: Zespole Szkół Gminnych nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 oraz Zespole Szkół Gminnych nr 3.

W partnerstwie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (Lider) rozpoczynamy realizację projektu systemowego „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap”.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany, Priorytet III, Działania 3.1., Poddziałania 3.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Głównym celem projektu jest wzmocnienie strategicznej roli jednostek samorządu terytorialnego w obszarze zarządzania i finansowania oświaty, poprzez upowszechnienie i wdrożenie nowych modeli i narzędzi planowania, zarządzania, monitorowania szkół/placówek oświatowych .

W 2012 roku przeszkoliliśmy ponad 19 000 osób.


Powrót >>>


do goryPRZEWIŃ DO GÓRY