lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2016-09-01 do 2018-10-31
Planowana liczba uczestników 2010 osób/-y (planowana liczba uczestników)
Adresaci nauczyciele, pedagodzy,
Zasięg terytorialny POMORSKIE ,

Projekt „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 03 Edukacja, Działanie 03.02 Edukacja ogólna, Poddziałanie 03.02.01 Jakość edukacji ogólnej.

Beneficjentem projektu jest Miasto Gdańsk. VULCAN sp. z o.o. pełni rolę partnera.

Głównym założeniem projektu jest wzrost jakości kształcenia uczniów, rozwijanie kompetencji kluczowych potrzebnych na rynku pracy oraz wyrównywanie szans uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do wzrostu kompetencji dydaktycznych i społecznych nauczycieli i nauczycielek oraz pedagogów i psychologów. Efektem prowadzonych działań projektowych oraz szerokiej współpracy między szkołami będzie tworzenie w szkołach środowiska sprzyjającego równości i integracji.

Działania w ramach projektu prowadzone są w około 100 gdańskich szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Zostały one zaplanowane w oparciu o indywidualną diagnozę potrzeb szkół i realizowane są w obszarze kompetencji językowych, matematycznych, informatycznych, społecznych, uczenia się, kreatywności i innowacyjności.

W projekcie weźmie udział ponad 14.950 uczniów i uczennic oraz ponad 1.960 nauczycieli i nauczycielek, 50 pedagogów i psychologów oraz 315 rodziców.

Cele projektu:

  1. Wzrost jakości kształcenia (3520K; 2880M) uczniów/nic, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (18%), z 22 gimnazjów i 23 szkół ponadgimnazjalnych w rozwijaniu kompetencji kluczowych potrzebnych na rynku pracy,
  2. Wzrost kompetencji społecznych i dydaktycznych nauczycieli/lek (864K,96M), pedagogów/psychologów (22K, 3M), opiekunów prawnych (188K, 62M),
  3. Wyrównywanie szans uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  4. Tworzenie w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych środowiska sprzyjającego równości K i M i osób z różnych grup mniejszościowych.
Okres realizacji projektu: od 01-09-2016 do 31-10-2018.

Moduły szkoleniowe:

  • Gdańska Platforma Edukacyjna (GPE) jako nowoczesne narzędzie komunikacji (40h)
  • TIK jako inspiracja do prowadzenia zajęć (80h)

Nazwa Kod Odbiorcy
Bezpieczeństwo danych w kontekście RODO
kurs,
RODO nauczyciele,
GPE jako nowoczesne narzędzie do komunikacji
kurs,
GPE nauczyciele, pedagodzy,
GPE jako nowoczesne narzędzie do komunikacji – elektroniczny dziennik
kurs,
ElDz nauczyciele,
GPE jako nowoczesne narzędzie do komunikacji Office 365
kurs,
Off365 nauczyciele, pedagodzy,
Narzędzia TIK w rozwoju zawodowym nauczyciela
kurs,
TIK_n nauczyciele,
TIK jako inspiracja do prowadzenia zajęć - projekt edukacyjny
kurs,
TIK_PrEd nauczyciele,
TIK jako inspiracja do prowadzenia zajęć. Atrakcyjna prezentacja treści lekcji
kurs,
TIK_2 nauczyciele, pedagodzy,
TIK jako inspiracja do prowadzenia zajęć. Bezpieczeństwo w sieci
kurs,
TIK_Bezp nauczyciele, pedagodzy,
TIK jako inspiracja do prowadzenia zajęć. Bezpieczeństwo w sieci - cyberzagrożenia
kurs,
TIK_C nauczyciele,
TIK jako inspiracja do prowadzenia zajęć. Office 365
kurs,
TIK_Of365 nauczyciele,
TIK jako inspiracja do prowadzenia zajęć. Tablica interaktywna
kurs,
TIK_Tabl nauczyciele, pedagodzy,
TIK jako inspiracja do prowadzenia zajęć.Iteraktywne multimedia w dydaktyce
kurs,
TIK_1 nauczyciele, pedagodzy,
Wizja przyszłości i teraźniejszości - warsztaty dla Dyrektorów
warsztaty,
WPrzDyr

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY