lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2016-09-01 do 2018-10-31
Planowana liczba uczestników 2010 osób/-y (planowana liczba uczestników)
Adresaci nauczyciele, pedagodzy,
Zasięg terytorialny POMORSKIE ,

Projekt „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 03 Edukacja, Działanie 03.02 Edukacja ogólna, Poddziałanie 03.02.01 Jakość edukacji ogólnej.

Beneficjentem projektu jest Miasto Gdańsk. VULCAN sp. z o.o. pełni rolę partnera.

Głównym założeniem projektu jest wzrost jakości kształcenia uczniów, rozwijanie kompetencji kluczowych potrzebnych na rynku pracy oraz wyrównywanie szans uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do wzrostu kompetencji dydaktycznych i społecznych nauczycieli i nauczycielek oraz pedagogów i psychologów. Efektem prowadzonych działań projektowych oraz szerokiej współpracy między szkołami będzie tworzenie w szkołach środowiska sprzyjającego równości i integracji.

Działania w ramach obu projektów prowadzone są w około 100 gdańskich szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Zostały one zaplanowane w oparciu o indywidualną diagnozę potrzeb szkół i realizowane są w obszarze kompetencji językowych, matematycznych, informatycznych, społecznych, uczenia się, kreatywności i innowacyjności.

W projektach weźmie udział ponad 14.950 uczniów i uczennic oraz ponad 1.960 nauczycieli i nauczycielek, 50 pedagogów i psychologów oraz 315 rodziców.

Cele projektu:

  1. Wzrost jakości kształcenia (4147K; 4403M) uczniów/nic, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z 43 gdańskich szkół podst. (ponad 64% wszystkich SP w Gdańsku), w tym 2 specjalnych,
    w rozwijaniu kompetencji kluczowych potrzebnych na rynku pracy,
  2. Wzrost kompetencji społecznych i dydaktycznych nauczycieli/lek (800K,200M) oraz nauczycieli pedagogów i psychologów (23K,2M),
  3. Wyrównywanie szans uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  4. Tworzenie w SP środowiska sprzyjającego równości K i M i osób z różnych grup mniejszościowych.
Okres realizacji projektu: od 01-09-2016 do 31-10-2018.

Moduły szkoleniowe projektu:

  • Gdańska Platforma Edukacyjna (GPE) jako nowoczesne narzędzie komunikacji (40h)
  • TIK jako inspiracja do prowadzenia zajęć (80h).

Nazwa Kod Odbiorcy
Bezpieczeństwo danych w kontekście RODO
kurs,
RODO nauczyciele,
GPE jako nowoczesne narzędzie do komunikacji
kurs,
GPE_kom nauczyciele,
GPE jako nowoczesne narzędzie do komunikacji – elektroniczny dziennik
kurs,
ElDz nauczyciele,
GPE jako nowoczesne narzędzie do komunikacji. Office 365
kurs,
GPE_Of365 nauczyciele,
Narzędzia TIK w rozwoju zawodowym nauczyciela
kurs,
TIK_n nauczyciele,
TIK jako inspiracja do prowadzenia zajęć - projekt edukacyjny
kurs,
TIK_PrEd nauczyciele,
TIK jako inspiracja do prowadzenia zajęć. Bezpieczeństwo w sieci
kurs,
BezS nauczyciele,
TIK jako inspiracja do prowadzenia zajęć. Bezpieczeństwo w sieci - cyberzagrożenia
kurs,
TIK_C nauczyciele,
TIK jako inspiracja do prowadzenia zajęć. Interaktywne multimedia w dydaktyce
kurs,
TIK_Mult nauczyciele,
TIK jako inspiracja do prowadzenia zajęć. Office 365
kurs,
Of365 nauczyciele,
TIK jako inspiracja do prowadzenia zajęć. Tablica interaktywna
kurs,
TInter nauczyciele,
TIK jako inspiracja do prowadzenia zajęć.Atrakcyjna prezentacja treści lekcji
kurs,
TIK_Aut nauczyciele,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY