lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2014-04-25 do 2015-06-30
Adresaci kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Zasięg terytorialny DOLNOŚLĄSKIE (   m. Jelenia Góra ) ,

W ramach projektu „Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, realizowanego przez Miasto Jelenia  Góra, organizujemy szkolenia dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i przedszkoli z terenu miasta, obejmujące zagadnienia opracowane w ramach projektu systemowego ORE " System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół".
W projekcie udział bierze: 8 przedszkoli publicznych, 5 przedszkoli niepublicznych, 12 szkół rożnego typu oraz cztery sieci współpracy i samokształcenia.


Nazwa Kod Odbiorcy
Administrator danych osobowych
warsztaty,
S1_ODO kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Asertywność w kontaktach interpersonalnych. Granice asertywności. Metody asertywności: asertywne proszenie, reagowanie na prośby, odmawianie bez poczucia winy, techniki asertywności…
warsztaty,
NP_Asert kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Biofeedback
warsztaty,
WP_Bio nauczyciele,
Biofeedback w szkole
warsztaty,
NP_Bio kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Budowanie dobrych relacji z rodzicami. Formy partnerskiej integracji i komunikacji szkoły z rodzicami
warsztaty,
RPIIp_BudRe kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Budowanie poczucia wartości u ucznia
warsztaty,
SE_BudW kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Co zrobić, żeby ciekawość poznawcza nie umierała w przedszkolu? Edukacja dziecka przyjazna mózgowi - neurodydaktyka.
warsztaty,
SP_Neurodydaktyka kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Diagnoza dziecka przedszkolnego z zaburzeniami integracji sensorycznej. Ćwiczenia i zabawy wpływające na rozwój procesów integracji sensorycznej
warsztaty,
TU_Diag kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Diagnoza i terapia dysleksji
warsztaty,
SE_Diagnoza kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów
warsztaty,
SE_DostWym kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Ewaluacja wewnętrzna – metody, narzędzia i techniki badawcze, tworzenie raportu, wykorzystanie wyników do planowania rozwoju przedszkola
warsztaty,
Ewal_met kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Ewaluacja wewnętrzna pracy przedszkola wynikająca z aktualnego prawa oświatowego - wymagania związane z rodzajem oraz formą dokumentowania pracy nauczyciela
warsztaty,
Ewal_dok kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Innowacyjne metody pracy w edukacji muzycznej i plastycznej dzieci w przedszkolu
warsztaty,
SP_InnMet kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Inteligencja interpersonalna i intrapersonalna. Rodzic, jako partner przedszkola w procesie osiągania przez dziecko sukcesu edukacyjnego
warsztaty,
SE_2Int kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną. Ewaluacja wewnętrzna pracy przedszkola wynikająca z aktualnego prawa oświatowego
warsztaty,
Ewal kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną. Kształcenie umiejętności planowania działań na podstawie wniosków z ewaluacji wewnętrznej i zebranych opinii.
warsztaty,
Ewal_KształtUm nauczyciele,
Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną. Tworzenie projektu ewaluacyjnego.
warsztaty,
Ewal_Projekt nauczyciele,
Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny. Diagnozowanie mocnych i słabych stron ucznia, pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
warsztaty,
SE_Diag kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny. Diagnozowanie mocnych i słabych stron ucznia, pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniem zdolnym i uzdolnionym.
warsztaty,
SE_DiagZdiUz kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny. Muzyka, plastyka, ruch, taniec- rodzaje i przykłady zabaw w oparciu o metodę aktywnego słuchania muzyki.
warsztaty,
SE_Muz kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny. Opracowanie i stosowanie strategii uczenia się oraz poznawania różnych metod i form pracy odpowiednich do predyspozycji edukacyjnych uczniów.
warsztaty,
SE_StratUcz kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny. Opracowanie i wdrożenie przez nauczycieli szkolnej procedury diagnozowania mocnych i słabych stron ucznia oraz dopasowywania metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych. Kontrola i ewaluacja wdrożonej procedury.
warsztaty,
SE_ProcDiag kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny. Pomoc uczniom w wykorzystaniu wiedzy i umiejętności podczas sprawdzianu szóstoklasisty.
szkolenie,
SE_PomUcz kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny. Proces uczenia się u dzieci w wieku przedszkolnym. Rola procesów poznawczych. Techniki uczenia się
szkolenie,
SE_ProcUczP kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny. Procesy uczenia się i osiągania sukcesów edukacyjnych przez uczniów, stosowanie metod i form pracy zgodnych z predyspozycjami edukacyjnymi uczniów.
warsztaty,
SE_ProcUcz kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny. Przygotowanie ucznia do nowej formuły sprawdzianu, typy zadań i strategii ich rozwiązywania w kontekście nowej podstawy programowej cz.I
warsztaty,
SE_PrzygUcz_cz1 kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny. Strategia uczenia się, diagnozowania indywidualnych potrzeb i procesów osiągania sukcesów edukacyjnych ucznia szkoły ponadgimnazjalnej
szkolenie,
SE_Strat kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny. Strategie uczenia się, diagnozowania indywidualnych potrzeb ucznia i procesów osiągania sukcesów edukacyjnych ucznia szkoły podstawowe.
szkolenie,
SE_StratSP kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny. Szkolna procedura diagnozowania mocnych i słabych stron ucznia oraz dopasowywania metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych.
warsztaty,
SE_SzkolProc nauczyciele,
Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny. Zastosowanie wybranych metod i form pracy odpowiednich do predyspozycji edukacyjnych uczniów.
warsztaty,
SE_PredEdu kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny.Przygotowanie ucznia do nowej formuły sprawdzianu - opracowanie programu naprawczego po sprawdzianie szóstoklasisty Cz.II
warsztaty,
SE_PrzygUcz_cz2 kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Komunikacja interpersonalna i umiejętność panowania nad emocjami
warsztaty,
SE_KomInt kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?Indywidualizacja nauczania
warsztaty,
SE_IndNau kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?Warsztaty – opracowanie i wdrożenie narzędzi diagnozujących zainteresowania, zdolności uczniów, style uczenia się
warsztaty,
SE_DiagZ kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Jak rozmawiać z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze?
warsztaty,
SP_Rodz kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Jak ułatwić szkolny start uczniom rozpoczynającym naukę na danym etapie edukacyjnym
warsztaty,
SE_Start kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Komunikacja nauczyciel - uczeń, nauczyciel-rodzic w sytuacjach trudnych
warsztaty,
WP_Kom kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Komunikacja nauczyciela z uczniem oraz ucznia z nauczycielem jako źródło sukcesu lub porażek
warsztaty,
S4_KomN kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Konstruowanie narzędzi diagnozujących potrzeby rodziców w zakresie współpracy z przedszkolem. Opracowanie przykładowych scenariuszy spotkań z rodzicami z uwzględnieniem różnorodnych form przeprowadzania rozmów
warsztaty,
RPIIp_Diag kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Kreatywne metody pracy z dzieckiem w przedszkolu z wykorzystaniem form muzycznych
warsztaty,
TU_KreatMuz kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Kreatywne metody pracy z dzieckiem w przedszkolu z wykorzystaniem form plastycznych
warsztaty,
TU_KreatPlast kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Kreatywne metody pracy z dzieckiem w przedszkolu z wykorzystaniem form technicznych
warsztaty,
TU_KreatTech kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Kształcenie świadomego reagowania dziecka na emocje innych
warsztaty,
S2_Emoc kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Metody aktywizujące w pracy z dzieckiem wycofanym na tle grupy oraz nieśmiałym i z zaburzeniami emocjonalnymi – opracowanie przykładowych programów
warsztaty,
SP_MetAkt kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Metody i formy pracy – inteligencja językowo-werbalna
warsztaty,
SE_IntJW kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Metody i formy pracy – inteligencja matematyczno-logiczna, przestrzenna, muzyczna, kinestetyczna
warsztaty,
SE_IntML kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Metody i formy pracy z dzieckiem zdolnym – rozpoznanie zdolności, opracowanie przykładowego programu, współpraca z rodzicami
warsztaty,
SP_DZ kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Metody i techniki skutecznej komunikacji nauczyciel – rodzic (roszczeniowy, nadopiekuńczy, konfliktowy)- spójność oddziaływań wychowawczych-sposoby negocjacji, prowadzenia rozmów, asertywność w rozmowie
warsztaty,
RPIIp_MTKom kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym, agresywnym - opracowanie przykładowego programu
warsztaty,
SP_DN kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Metody pracy z dzieckiem wycofanym, nieśmiałym – opracowanie przykładowego programu
warsztaty,
SP_DzW kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Metody wychowania- konsekwencje nagradzania i karania dzieci przez nauczycieli i rodziców
warsztaty,
RPIIp_MetWych nauczyciele,
Metody wyciszające w pracy z dzieckiem agresywnym, autystycznym, nadpobudliwym, z zaburzeniami emocjonalnymi na tle grupy. Opracowanie przykładowych programów
warsztaty,
SP_MetWyc kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Metody, narzędzia i procedury tworzenia projektu ewaluacyjnego
warsztaty,
Ewal2_Met kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Motywowanie uczniów do nauki i zmian w zachowaniu. Jak pomoc dziecku właściwie interpretować sukcesy i porażki
warsztaty,
WP_MotU kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Nauczyciel 45+. Program rozwoju osobistego – budowanie poczucia własnej wartości.
warsztaty,
Nau45+_ProgRozw nauczyciele,
Nauczyciel 45+. Trening wzmocnienia sił psychicznych i odporności na stres.
warsztaty,
Nau45+_Trening nauczyciele,
Nauczyciele pracują zespołowo - Narzędzia komunikacji werbalnej. Warunki sukcesu w komunikacji. Sztuka prowadzenia rozmowy za pomocą pytań. Aktywne słuchanie a słuchanie automatyczne
warsztaty,
NP_Kom kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Nauczyciele pracują zespołowo.Kreatywność. Zasady twórczej pracy. Zidentyfikowanie przeszkód w twórczym myśleniu jednostki. Wewnętrzny krytyk. Wypracowanie sposobów przezwyciężania barier. Przydatne techniki twórczego myślenia
kurs,
NP_Kreat kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Odkrywanie własnych barier utrudniających konstruktywną komunikację
warsztaty,
NP_Bar kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej. Realizacja podstawy programowej poprzez stosowanie aktywnych metod i form pracy z dziećmi w obszarze „Wychowanie przez sztukę – muzyka, śpiew, pląsy i taniec”
warsztaty,
OE_Real.PP kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Opracowanie arkusza gotowości szkolnej dla dzieci 5-6 letnich w oparciu o nową podstawę programową
warsztaty,
Ewal2_Ark kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Opracowanie i wdrożenie narzędzi do ewaluacji współpracy przedszkola z rodzicami
warsztaty,
RPIIp_OpracN kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Opracowanie i wdrożenie przez nauczycieli szkolnej procedury diagnozowania mocnych i słabych stron ucznia oraz dopasowywania metod pracy do indywidualnych predyspozycji uczniów
warsztaty,
SE_ProcDiag2 kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
warsztaty,
RPIIp_IPET kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Opracowanie narzędzi do ewaluacji współpracy przedszkola z rodzicami cz. II.
warsztaty,
RPIIp_OpracN1 kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Opracowanie projektu ewaluacyjnego i szczegółowego harmonogramu działań zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej
warsztaty,
Ewal2_OpEw kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Opracowanie zestawów ćwiczeń wspierających rozwój fizyczny dzieci z wykorzystaniem poznanych technik, metod i form pracy
warsztaty,
TU_CwWsp kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Pierwsza pomoc przedmedyczna
warsztaty,
WPp_PP kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie komunikacji interpersonalnej
warsztaty,
RPIIp_PodKom kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie komunikacji interpersonalnej
warsztaty,
RPIIp_PodKom2 kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Postawy uczniowskie - jak je kształtować. Modyfikowanie misji i wizji szkoły
warsztaty,
PU_Mis kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Postawy uczniowskie - jak je kształtować. System wartości a model absolwenta
szkolenie,
PU_SysWart kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Postawy uczniowskie - jak je kształtować. Umiejętność współpracy nauczycieli w podejmowanych działaniach i procesach wychowawczych.
szkolenie,
PU_UmWsp kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Postępowanie z uczniem agresywnym. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole
warsztaty,
PU_UczAgr nauczyciele,
Postępowanie z uczniem agresywnym. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole
warsztaty,
PU_UczAgr2 kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Poszerzanie kompetencji nauczycieli w obszarze komunikacji interpersonalnej
warsztaty,
SE_PKom kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły - kontrola zarządcza
szkolenie sieci współpracy i samokształcenia,
S1_KZ kadra kierownicza oświaty,
Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły- dyrektor jako pracodawca
warsztaty,
S1_POD kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Pozyskiwanie i rozliczanie zewnętrznych środków na dofinansowanie zadań, w tym procedury pzp.
warsztaty,
S1_PZP kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Praca z dzieckiem nadpobudliwym – przykłady zabaw na odreagowanie niepokojących zachowań, zabawy wpływające na poprawę spostrzegawczości i koncentracji uwagi
warsztaty,
SP_DzN kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Metody aktywizujące w pracy z dzieckiem wycofanym na tle grupy oraz nieśmiałym i z zaburzeniami emocjonalnymi.
warsztaty,
SP_Met.aktyw kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Metody wyciszające w pracy z dzieckiem autystycznym, agresywnym, nadpobudliwym
warsztaty,
SP_Met.wyc kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z dzieckiem autystycznym.
kurs,
SP_DZAutyst nauczyciele,
Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dziecko z zaburzeniami zachowania w przedszkolu
warsztaty,
SP_DZab4 kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Metody pracy z dzieckiem zdolnym. Opracowanie przykładowego programu wspierającego
warsztaty,
SP_DZdol kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Praca z rodzicami/opiekunami dziecka z zaburzoną samooceną
warsztaty,
S2_Rodz nauczyciele,
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pierwsza pomoc przedmedyczna w przedszkolu
warsztaty,
US_PP kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Dziecko z zaburzeniami zachowań w przedszkolu
warsztaty,
SP_DZab kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Skuteczna komunikacja interpersonalna w sytuacjach trudnych.
warsztaty,
SP_Kom kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Charakterystyka dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – nowoczesne formy i metody pracy.
szkolenie,
SP_Char kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Choroby wieku dziecięcego, w tym choroby przewlekłe.
warsztaty,
SP_Choroby kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Konstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno - Terapeutycznego.
warsztaty,
SP_IPET nauczyciele,
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Konstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno - Terapeutycznego.
SP_IPET_SP5 nauczyciele,
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Model pracy z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym (kształtowanie motywacji do pracy, metody pracy)
warsztaty,
SP_UczN kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Techniki relaksacyjne w pracy z dzieckiem nadruchliwym w przedszkolu.
warsztaty,
SP_TechRelaks kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczeń szkoły podstawowej autystyczny w normie intelektualnej.
warsztaty,
SP_UczAutyst nauczyciele,
Prawidłowy proces ewaluacji wewnętrznej w obszarze: poprawność dokumentacji, diagnozy pedagogicznej w ramach gotowości szkolnej, sporządzania miesięcznych planów pracy oraz obserwacji
warsztaty,
Ewal_ob kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Prawo wewnątrzszkolne ze szczególnym naciskiem na zasady techniki prawodawczej, w tym prawidłowego pisania umów, uchwał, zarządzeń, decyzji administracyjnych, nowelizacji dokumentów, tworzenie tekstu jednolitego itp. Wypracowanie dokumentacji - jednolity rzeczowy wykaz akt (instrukcja archiwalna i kancelaryjna) kontroli zarządczej.
warsztaty,
S1_Prawo kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Przygotowanie ucznia do nowej formuły sprawdzianu, typy zadań i strategii ich rozwiązywania w kontekście nowej podstawy programowej; opracowanie programów naprawczych po sprawdzianie w kl. VI oraz po diagnozach w klasach młodszych cz. I
warsztaty,
SE_Spr kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Przygotowanie ucznia do nowej formuły sprawdzianu, typy zadań i strategii ich rozwiązywania w kontekście nowej podstawy programowej; opracowanie programów naprawczych po sprawdzianie w kl. VI oraz po diagnozach w klasach młodszych cz. II
warsztaty,
SE_Spr1 kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Radzenie sobie w sytuacjach stresowych, asertywność. Jak rozmawiać z trudnym rodzicem?
warsztaty,
RPIIp_Asert kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Radzenie sobie z emocjami uczniów, droga postępowania i wychodzenia z kryzysu
warsztaty,
S4_Emoc nauczyciele,
Rodzice są partnerami szkoły (przedszkola) - Komunikacja interpersonalna w relacjach międzyludzkich. Jak skutecznie komunikować się z rodzicami (warunki dobrej rozmowy). Metody i narzędzia diagnozujące potrzeby rodziców pod kątem współpracy z przedszkolem. Formy integracji i komunikacji szkoły z rodzicami.
warsztaty,
RPIIp_KomInt kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Rodzice są partnerami szkoły - komunikacja interpersonalna nauczyciel-rodzic
warsztaty,
RP_1 kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Rodzice są partnerami szkoły. Doskonalenie umiejętności w zakresie kontrolowania złości w relacjach z dziećmi ( nauczycieli- rodziców), skutecznego nagradzania i karania motywującego do zmian w zachowaniu.
warsztaty,
RP_DoskUm kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Rodzice są partnerami szkoły. Konsekwencje oddziaływań w zakresie stosowania kar i nagród w procesie edukacyjnym dziecka.
warsztaty,
RP_Kosnekw kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Rodzice są partnerami szkoły. Metody skutecznej komunikacji nauczyciel rodzic (roszczeniowy) - spójność oddziaływań wychowawczych
warsztaty,
RP_SkutKom kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Rodzice są partnerami szkoły. Metody wychowania – konsekwencje nagradzania i karania dzieci przez nauczyciela i rodzica.
warsztaty,
RP_met.wych. nauczyciele,
Rozpoznawanie stanów emocjonalnych dziecka i radzenie sobie z przykrymi stanami emocjonalnymi
warsztaty,
DM_Emoc kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Rozwijanie wrażliwości twórczych dzieci przez zastosowanie metody projektu
warsztaty,
OE_MetPro kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Rozwój fizyczny dziecka – nowoczesne metody i formy pracy stosowane podczas zajęć ruchowych z dziećmi w przedszkolu
warsztaty,
TU_RozF kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Specjalne potrzeby edukacyjne - Współpraca z rodzicami w zakresie oddziaływań na ucznia
szkolenie sieci współpracy i samokształcenia,
SP_Współpraca kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Sposoby postępowania z rodzicami roszczeniowymi w sytuacjach trudnych, dotyczących rozwoju dzieci i ich osiągnięć – opracowanie „kroków” postępowania z rodzicami
warsztaty,
RPIIp_RR kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Sytuacje stresogenne, ich skutki i umiejętność radzenia sobie z nimi
warsztaty,
S2_Stres kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Sześciolatek w szkole - jak się przygotować, jak pracować?
warsztaty,
SE_Sześciolatek kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Techniki relaksacyjne dla nauczycieli, radzenie sobie ze stresem, odreagowanie sytuacji trudnych i stresowych
warsztaty,
S4_TechR kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Techniki relaksacyjne, wyciszające agresywne zachowania dzieci
warsztaty,
SP_TechR kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki w odniesieniu do dziecka młodszego
warsztaty, wykład interaktywny,
TU_TechU2 kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki w odniesieniu do dziecka młodszego.
warsztaty,
TU_DzMł nauczyciele,
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki w odniesieniu do ucznia II poziomu edukacyjnego
warsztaty,
TU_TechU kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki w odniesieniu do ucznia II poziomu edukacyjnego.
TU_UczPozII kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.
warsztaty,
TU_Met.Motyw kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. Edukacyjne, wychowawcze i terapeutyczne wartości metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss
warsztaty,
TU_Batii kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. Kreatywne metody pracy z dzieckiem w przedszkolu.
warsztaty,
TU_KreatywneMet kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. Kreatywny nauczyciel – kreatywny przedszkolak
szkolenie,
TU_KreatywnyNau kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. Kreatywny nauczyciel – kreatywny przedszkolak. Nowoczesne metody, formy i techniki prowadzenia zajęć z dziećmi w przedszkolu
warsztaty,
TU_KreatNau kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. Kształtowanie umiejętności motywowania uczniów do pracy oraz poszerzanie kompetencji w obszarze stosowania metod aktywizujących.
szkolenie,
TU_Met.Aktyw kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. Neurodydaktyka – nauczanie i uczenie przyjazne mózgowi
warsztaty,
TU_Neurodydaktyka_w kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. Neurodydaktyka – nauczanie i uczenie przyjazne mózgowi.
szkolenie,
TU_Neurodydaktyka kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. Opracowanie katalogu metod aktywizujących i motywujących.
warsztaty,
TU_KatMetod kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. Warsztaty dla nauczycieli z zakresu technik uczenia się.
warsztaty,
TU_Nauczyciel kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Teoria Inteligencji Wielorakich H. Gardnera – narzędzia diagnostyczne dominującego kanału sensorycznego oraz rozpoznawania rodzaju inteligencji wielorakiej
warsztaty,
SE_TeoriaInt kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Tworzenie i wdrażanie programów rewalidacyjnych cz. I
warsztaty,
SP_ProgRew1 kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Tworzenie i wdrażanie programów rewalidacyjnych cz. II
warsztaty,
SP_ProgRew2 kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Tworzenie projektu ewaluacyjnego do wybranego obszaru. Dobór i opracowanie narzędzi badawczych. Interpretacja zebranych danych. Formułowanie wniosków.
warsztaty,
Ewal2_Projekt kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Tworzenie przez dzieci muzyki z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych i innych przedmiotów
warsztaty,
OE_TworzMuz kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Tworzenie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem poznanych nowoczesnych metod i form pracy z dziećmi
warsztaty,
TU_Scenariusze kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Warsztaty w zakresie umiejętności dostosowania metod pracy nauczyciela do indywidualnych stylów uczenia się (predyspozycji ucznia)
warsztaty,
SE_DostMet kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Wsparcie psychologiczne nauczyciela w pracy wychowawczej – opracowanie norm, procedur w pracy zespołowej i sytuacjach zagrożenia, rozmowy z rodzicami w sytuacjach trudnych
warsztaty,
WPp_WspN kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Wspieranie pracy wychowawców grup- bezpieczne przedszkole. Metody rozpoznawania i reagowania w sytuacji wystąpienia zachowań trudnych u dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji oraz zaburzeniami psychicznymi
warsztaty,
WPp_MetRe kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Wspieranie dziecka z zaburzoną samooceną
warsztaty,
S2_WspDz kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła.Strategie budowania dyscypliny w klasie szkolnej. Jak skutecznie stawiać granice uczniowi na różnych etapach rozwoju społecznego i moralnego?
warsztaty,
WP_Strat.bud nauczyciele,
Wykorzystanie elementów kinezjologii edukacyjnej podczas zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej
warsztaty,
TU_Kinezjologia kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Wykorzystanie metod aktywnych w edukacji zdrowotnej dzieci. Rodzaje przyborów, pomocy i ich wykorzystanie podczas zajęć ruchowych
warsztaty,
TU_EduZ kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Wypracowanie przykładowych zasad współpracy z rodzicami ukierunkowanych na wspieranie rozwoju dziecka
warsztaty,
RPIIp_ZWsp kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Zabawy integracyjne, pląsy i piosenki na różne okoliczności przedszkolne – tworzenie układów tanecznych, improwizacje ruchowe
warsztaty,
OE_Zab kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Zasady oceniania kształtującego i budowanie informacji zwrotnej w ocenianiu.
warsztaty,
Ocenianie kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Zastosowanie metod kula śnieżna, mapa pojęciowa i gry decyzyjne/symulacyjne
warsztaty,
TU_Kula kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Zastosowanie metod WEB QEST, Drzewko decyzyjne w nauczaniu przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących
warsztaty,
TU_WebQ kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY