Historia

Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej VULCAN powstał w 1996 roku we Wrocławiu i tam mieści się siedziba centrali Ośrodka.

Działalność szkoleniowa ODKKO VULCAN prowadzona jest w całej Polsce przez ośrodki szkoleniowe: w Poznaniu, Wrocławiu, Sopocie, Warszawie, Krakowie, Katowicach, Łodzi oraz Lublinie.

 • Historia 1990-2007

  Rozwiń >

  1990

  Pierwsze szkolenia

  Już od pierwszych dni swojego istnienia VULCAN organizuje szkolenia dla użytkowników programów wspomagających zarządzanie szkołami.

  1993-95

  Przeprowadzamy nasz pierwszy duży cykl szkoleń

  Na zlecenie MEN, we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym we Wrocławiu, prowadziliśmy 5-dniowe szkolenia dla dyrektorów szkół. Ich temat brzmiał Środki informatyki w szkole, a uczestniczyło w nich prawie tysiąc osób - w większości dyrektorów szkół z całego kraju.

  1995

  Przygotowujemy materiały szkoleniowe na potrzeby projektu EC PHARE, TERM-IAE.

  Grupa naszych pracowników przygotowała materiały szkoleniowe modułu Techniki informatyczne przeznaczone dla szkolenia kadry kierowniczej oświaty w ramach kursów objętych przez projekt.
  Rozpoczynamy współpracę ze Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu.

  Od tego czasu kilkuset studentów rocznie uczestniczy w stanowiącym część studiów podyplomowych module Komputer w zarządzaniu oświatą.

  1996

  Tworzymy film: Komputer w zarządzaniu szkołą.

  Na zlecenie TERM-IAE przygotowaliśmy scenariusz i wyprodukowaliśmy film szkoleniowy Komputer w zarządzaniu szkołą.


  Prowadzimy szkolenia w ramach programu TERM-IAE.

  Uczestniczy w nich kadra kierownicza oświaty.

  Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN zostaje wpisany do rejestru MEN.

  2 grudnia ODKKO VULCAN został wpisany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do rejestru placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

  1997

  Rośnie liczba słuchaczy Ośrodka.

  W ciągu roku przeszkoliliśmy ponad 1200 osób.

  1998

  Powołujemy pierwszą filię Ośrodka.

  Prowadzi ją VULCAN Oddział Katowice.


  Ośrodek zyskuje wysokiej jakości połączenie z Internetem.

  Dzięki temu możemy prowadzić szkolenia związane z wykorzystaniem narzędzi Internetu w zarządzaniu szkołami.

  1999

  Powstają kolejne filie Ośrodka.

  ODKKO VULCAN organizuje już szkolenia w czterech miastach: Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu i Warszawie.


  Ośrodek intensywnie rozwija się.

  W tym roku przeszkoliliśmy łącznie prawie 3000 osób. Liczba naszych sal szkoleniowych wzrosła do 6.

  2000

  W Krakowie powstaje czwarta filia ODKKO VULCAN.

  Ośrodek zdobywa Certyfikat Jakości Polskiego Towarzystwa Informatycznego.


  Tym samym potwierdzona zostaje przez niezależnych ekspertów jakość szkoleń prowadzonych w Centrali Ośrodka i jego filiach.

  Prowadzimy szkolenia dla kadry kierowniczej w ramach projektów Ministerstwa Edukacji Narodowej: "Internet w każdej gminie" i "Internet w każdym gimnazjum".

  2001

  Zakładamy klimatyzację w głównej sali kursowej we Wrocławiu.

  Od tej pory nawet w upalne letnie dni na sali panować będą warunki sprzyjające efektywnej i komfortowej pracy.


  Prowadzimy szkolenia dla kadry kierowniczej w ramach projektów Ministerstwa Edukacji Narodowej: "Internet w każdym gimnazjum" i "Wyposażenie liceów w pracownie internetowe".


  Prowadzimy szkolenia na zlecenia kuratoriów oświaty w ramach III edycji zadań edukacyjnych w województwach dolnośląskim, lubelskim i małopolskim w zakresie doskonalenia nauczycieli w 2001 roku.

  15 konsultantów Ośrodka uznanych zostało za edukatorów w rozumieniu rozporządzenia MEN z 21 września 2001 roku.

  2002

  Wdrażamy system zarządzania jakością - otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001.

  Prowadzimy szkolenia dla kadry kierowniczej w ramach projektów MENiS: "Pracownia internetowa w każdej szkole" i "Pracownia internetowa w każdym gimnazjum".

  W Lublinie powstaje kolejna filia ODKKO VULCAN.

  2003

  Prowadzimy szkolenia dla kadry kierowniczej w ramach projektów MENiS: "Pracownia internetowa w każdej szkole" i "Pracownia internetowa w każdym gimnazjum".

  Prowadzimy szkolenia na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w ramach projektu edukacyjnego "Doskonalenie nauczycieli w województwie".

  Prowadzimy szkolenia na zlecenie Kuratorium Oświaty w Lublinie w ramach projektu "Doskonalenie zawodowe nauczycieli województwa lubelskiego".

  2004

  Ośrodek - jako pierwsza w Polsce niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli - decyzją Dolnośląskiego Kuratora Oświaty uzyskuje akredytację.


  Tym samym potwierdzono, że Ośrodek spełnia wszystkie wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. nr 227, poz. 2248)


  Przystępujemy do Konsorcjum Polskich Firm Szkoleniowych (KPFS).

  Prowadzimy szkolenia informatyczne dla dyrektorów szkół i nauczycieli w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (komponent B2 – Edukacja).

  Całość projektu jest realizowana przez Konsorcjum Polskich Firm Szkoleniowych (KPFS), w skład którego wchodzą: DC Edukacja, OFEK, OSI CompuTrain i VULCAN. W 5-dniowych szkoleniach realizowanych przez nasz Ośrodek uczestniczy prawie 2000 osób – nauczycieli i dyrektorów.


  Prowadzimy szkolenia dla kadry kierowniczej w ramach projektu MENiS „Pracownia internetowa w szkole podstawowej 2004”

  Przeszkoliliśmy prawie 2000 osób.

  2005

  Audyt recertyfikacyjny potwierdził zgodność wdrożonego systemu zarządzania jakością z normą PN-EN ISO 9001:2001. Nasi klienci mogą być zatem pewni, że nieustannie dbamy o wysoką jakość naszej pracy.

  Uzyskaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację 4 projektów szkoleniowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II Działanie 2.1 – "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie".

  Prowadzimy szkolenia dla kadry kierowniczej i nauczycieli w ramach projektów MENiS „Pracownie komputerowe dla szkół 2005” oraz „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”.

  Szkolenia te prowadzimy jako członek KPFS.


  Przeszkoliliśmy ponad 7 000 osób.

  2006

  Powołaliśmy w Łodzi kolejny oddział oraz filię VULCAN Pomorze w Szczecinie. Realizujemy projekt „Kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie ICT”.

  Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. Jego realizacji podjęło się Konsorcjum Polskich Firm Szkoleniowych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach projektu zostało przeszkolonych 7236 nauczycieli na terenie całego kraju.


  Realizujemy projekty szkoleniowe z zakresu nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych na terenie pięciu województw: małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

  Projekty współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II Działanie 2.1 - "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie".

  Prowadzimy szkolenia dla kadry kierowniczej i nauczycieli w ramach projektów MEN „Pracownie komputerowe dla szkół 2006” oraz „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”

  Szkolenia te prowadzimy jako członek KPFS.


  Przeszkoliliśmy ponad 12 000 osób.

  2007

  Realizujemy szkolenia na zlecenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty : „Wspomaganie zarządzania szkołą” oraz „Zastosowanie technik multimedialnych w procesie nauczania różnych przedmiotów ”.

  Szkolenia przeznaczone są dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli szkół z województwa dolnośląskiego pragnących doskonalić umiejętności w zakresie wykorzystanie technik informacyjnych i multimedialnych.
  W ramach tego projektu w pięciu grupach przeszkoliliśmy 73 osoby.


  Realizujemy szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta oraz szkół w Tarnowie w ramach projektu
  „Wspomagania Zarządzania Edukacją EduNet”

  Prowadzenie szkoleń dotyczących trzech komponentów systemu: Droga Edukacyjna Ucznia, System Planowania i Analiz, Elektroniczny System Naboru. Przeszkoliliśmy ogółem około 600 pracowników oświatowych.


  Realizujemy szkolenia w ramach projektu „Zintegrowany System Zarządzania Oświatą” w Krakowie.

  Projekt, realizowany wspólnie przez firmę COMARCH SA i VULCAN sp. z o.o., dotyczy opracowania i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą dla Urzędu Miasta Krakowa. W ramach tego projektu nasz Ośrodek przygotował i przeprowadził kursy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz pracowników samorządowych, którzy korzystać będą z modułu Arkusz Organizacyjny systemu ZSZO. Przeprowadzone szkolenia umożliwiły uczestnikom poznanie możliwości systemu informatycznego ZSZO oraz dostarczyły umiejętności i wiedzy niezbędnej do prawidłowego użytkowania i wykorzystywania systemu na ich stanowiskach pracy. W ramach tego projektu przeszkoliliśmy w okresie od 01 do 15 października 2007 r. 391 osób, prowadząc zajęcia w 30 grupach.  Realizujemy projekt „Kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie ICT”- edycja 2007.

  Kolejna edycja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. Jego realizacji podjęło się Konsorcjum Polskich Firm Szkoleniowych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. W czasie trwania projektu, od 01 września do 30 listopada 2007 r., zostało przeszkolonych 9648 nauczycieli na terenie całego kraju.


  Realizujemy ostatni etap projektów szkoleniowych z zakresu nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych na terenie pięciu województw: małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

  Projekty współfinansowane były ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II Działanie 2.1 - "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie". W roku 2007 z sukcesem zakończyliśmy ich realizację we wszystkich pięciu województwach. W ciągu 3 lat trwania tych projektów przeszkoliliśmy w sumie około 4800 osób.


  Prowadzimy dla kadry kierowniczej i nauczycieli szkolenia w ramach projektów MEN „Pracownie komputerowe dla szkół – edycja 2007” oraz „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych– edycja 2007”


  Szkolenia te prowadzimy jako członek KPFS.  Przeszkoliliśmy ponad 10 600 osób.


 • Historia 2008-2009

  Rozwiń >

  2008

  Realizujemy ostatni etap szkoleń w ramach projektów MEN „Pracownie komputerowe dla szkół” oraz „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”.

  Prowadzenie kursów M, K, I, SPD/PD, OCM.
  Szkolenia realizowane w ramach KPFS.


  Realizujemy szkolenia w ramach projektu „Nowoczesna szkoła wiejska – Otwarty Klub Wiedzy”.

  Prowadzenie kursów ICT w nauczaniu różnych przedmiotów. W ramach tego projektu podczas 15 szkoleń przeszkoliliśmy w okresie od 12 maja do 6 czerwca 2008 r. 123 osoby.


  Uczestniczymy w projekcie „Budowa systemu zbierania i analizy edukacyjnych danych statystycznych”.


  Przygotowaliśmy szkolenia dla użytkowników programu Sigma-SIOktóry powstał w ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa projektu Budowa systemu zbierania i analizy edukacyjnych danych statystycznych. Program ten przeznaczony jest dla pracowników kuratoriów oświaty i jednostek samorządu terytorialnego. W lipca br. przeprowadziliśmy już szkolenie dla użytkowników programu Sigma-SIO, w którym uczestniczyli kuratorzy oświaty.


  W kolejnym już audycie systemu zarządzania jakością uzyskaliśmy pozytywną opinię.

  Tym samym przeprowadzony audyt odnowienia potwierdził zgodność wdrożonego systemu zarządzania jakością z normą PN-EN ISO 9001:2001. Nasi klienci mogą być pewni, że nieustannie dbamy o rozwój i doskonalenia funkcjonującego systemu.


  Od 1 lipca 2008 r. wszystkie nasze ośrodki szkoleniowe działają już pod wspólną marką ODKKO VULCAN.


  Dotychczas działające filie ODKKO w Poznaniu, Krakowie, Lublinie i Warszawie zostały z dniem 1 lipca 2008 wykreślone z rejestrów właściwych kuratoriów. Od tego czasu działalność szkoleniowa ODKKO VULCAN prowadzona jest przez działające w siedzibach wszystkich oddziałów firmy VULCAN sp. z o.o. ośrodki szkoleniowe.


  Przeszkoliliśmy ponad 8 000 osób.

  2009

  Zakończyliśmy realizację projektu „Innowacyjny urzędnik atutem państwa”

  Projekt szkoleniowy był realizowany w ramach podpisanej umowy między VULCAN sp. z o.o. a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. W okresie od 2 listopada 2008 roku do 31 października 2009 w całej Polsce ze szkoleń skorzystało prawie 800 urzędników samorządów gminnych.


  Wraz z partnerami: DC Edukacją, Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej i Young Digital Planet braliśmy udział w projekcie szkoleniowym Komputer dla ucznia

  Projekt realizowany był przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach tego projektu realizowany był Kurs zdalnego nauczania dla nauczycieli. W projekcie wzięło udział 1 235 szkół. Prawie 14 tys. osób założyło konto na platformie Fronter a dla prawie 6 tys. osób przygotowane zostały dyplomy.


  Realizujemy projekt „Nowe szanse edukacyjne dla mieszkańców Rypina”

  Celem projektu jest zoptymalizowanie szeroko rozumianego procesu zarządzania w oświacie oraz podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie posługiwania się narzędziami ICT i ich praktycznego zastosowania w praktyce mieszkańców Gminy Miasta Rypin.


  Realizujemy projekty szkoleniowe dla Gminy Miasta Rzeszów

  Dla Gminy Miasta Rzeszów realizujemy 4 projekty szkoleniowe współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

  • Alternatywne metody zarządzania placówkami oświatowymi w Gminie Miasto Rzeszów

  • Wzrost jakości obsługi administracyjnej placówek oświatowych w Gminie Miasto Rzeszów
  • Modernistyczne metody nauczania wykorzystywane w dydaktyce
  • Tworzenie interaktywnej przestrzeni multimedialnej w placówkach oświatowych w Gminie Miasto Rzeszów  Prowadzimy szkolenia w ramach projektu „Mieszkańcy Niedrzwicy Dużej na szlaku eRozwoju”

  Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji kadry zarządzającej, administracyjnej i dydaktycznej instytucji oświatowych w Niedrzwicy Dużej poprzez doskonalenie umiejętności zawodowych z zakresu wykorzystywania nowoczesnych narzędzi ICT w obszarze zarządzania, finansów i dydaktyki.


  Realizujemy projekt „Innowacyjne zarządzanie w przemyskich jednostkach oświatowych – szkolenia z ICT”


  W ramach tego projektu prowadzimy trwające 32 godziny szkolenia: ICT w nowoczesnym zarządzaniu placówką oświatową.


  Prowadzimy szkolenia dla nauczycieli, kadry zarządzającej oraz kadry administracyjnejw Ozorkowie

  W ramach projektu „Otwarta droga ku przyszłości. Stworzenie i realizacja innowacyjnych programów nauczania na zajęciach pozalekcyjnych oraz zarządzania i administrowania szkołami podstawowymi w Ozorkowie realizujemy trzy 40 godzinne moduły szkoleniowe.


  Dla Urzędu Miasta Krotoszyn realizujemy projekt „Efektywne zarządzanie systemem oświaty”

  W ramach tego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzimy szkolenia dla pracowników urzędu miasta Krotoszyn.


  5 października 2009 r. nastąpiła zmiana adresu siedziby ODKKO VULCAN.

  Nowa siedziba znajduje się we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6.


  W 2009 roku przeszkoliliśmy ponad 11 000 osób.


 • Historia 2010

  Rozwiń >

  2010

  Kontynuujemy realizację szkoleń w ramach projektu Efektywne zarządzanie w oświacie.

  W ramach tego projektu realizujemy szkolenia dla pracowników kadry administracyjnej i zarządzającej oraz nauczycieli w placówkach oświatowych Powiatu Żarskiego.


  Rozpoczynamy realizację projektu Innowacyjne podejście do organizacji procesu kształcenia w województwie lubelskim.

  W ramach tego projektu prowadzimy trwające 40 godzin szkolenia dla nauczycieli Innowacyjne nauczanie z wykorzystaniem ICT.


  Zakończyliśmy realizację szkoleń w ramach projektu Nowoczesny pracownik oświaty. Rozwój kompetencji kadr systemu oświaty miasta Biała Podlaska.

  W ramach projektu realizowane były szkolenia dla nauczycieli, pracowników administracji oraz kadry zarządzającej placówek oświatowych Białej Podlaskiej w zakresie wykorzystania ICT oraz platformy edukacyjnej jako nowoczesnego narzędzia kierowania placówką.


  Rozpoczynamy realizację projektu w województwie mazowieckim Wyższe kwalifikacje - szansą dla Ciebie!

  Projekt zakłada podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w województwie mazowieckim (z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy), poprzez realizację kursów doskonalących umiejętności z zakresu wykorzystania TIK w obszarze dydaktyki, zarządzania organizacyjnego i finansowego placówkami oświatowymi wspomaganych pracą na platformie edukacyjnej Fronter.


  Na Dolnym Śląsku rozpoczynamy szkolenia w ramach projektu Doskonalenie kwalifikacji kadr systemu oświaty

  Celem projektu jest zdobycie nowych lub zwiększenie posiadanych kwalifikacji z zakresu wykorzystania nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT) wspomagających zarządzanie, nadzór, finansowanie i organizację działalności oświatowej oraz monitoring procesu nauczania przez 500 pracowników oświaty.


  Prowadzimy szkolenia dla pracowników jednostek oświatowych Gminy Przemyśl.

  W ramach projektu „Gmina Przemyśl dla oświaty. Doskonalenie umiejętności kadry administracyjnej przemyskich jednostek oświatowych w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych” realizujemy szkolenia doskonalące kwalifikacje zawodowe związane z posługiwaniem się specjalistycznymi programami komputerowymi wspomagającymi zarządzanie oświatą.


  Realizujemy projekt Innowacyjne podejście do organizacji procesu kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi ICT.

  Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli z obszarów wiejskich i wiejsko-miejskich województwie lubelskiego w zakresie organizacji procesu kształcenia oraz poznania możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć edukacyjnych. Szkolenia w ramach tego projektu organizowane będą od października 2009 roku do stycznia 2011 roku.


  Rozpoczynamy szkolenia w ramach projektu Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty kluczem do rozwoju kapitału ludzkiego w Zielonej Górze

  W ramach projektu realizowanego dla Urzędu Miasta Zielona Góra organizujemy specjalistyczne szkolenia dla kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracyjnejsystemu oświaty. Do końca 2011 roku planowane jest przeszkolenie ponad 2 tys. osób.


  W województwie lubelskim realizujemy projekt ECDL kluczem do sukcesu współczesnego nauczyciela.

  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego celem jest nabycie nowych, uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji związanych z podstawową obsługa komputera oraz nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez nauczycieli z województwa lubelskiego.


  Rozpoczynamy szkolenia w Powiecie Ryckim.

  W ramach projektu Innowacyjny pracownik oświaty powiatu Ryckiego realizujemy szkolenia skierowane do nauczycieli oraz kadry zarządzającej i administracyjnej placówek oświatowych powiatu Ryckiego.


  Realizujemy projekt Inwestycja w lubelskie kadry zarządzające i administrujące systemem oświaty.

  Projekt zakłada realizację bezpłatnych szkoleń z zakresu wykorzystania nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT), wspomagających pracę w obszarze zarządzania, nadzoru, finansowania i organizacji działalności oświatowej.


  Rozpoczynamy Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej i ich jednostek organizacyjnych z Dolnego Śląska – szansą na poprawę ich kwalifikacji zawodowych z zakresu ICT.

  Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji w zakresie ICT osób powyżej 45 roku życia, pracujących w administracji samorządowej i jej jednostkach organizacyjnych na terenie Dolnego Śląska. Cel ten realizowany jest poprzez przeprowadzenie szkoleń umożliwiających: podniesienie poziomu kwalifikacji w zakresie podstaw obsługi komputera oraz podniesienie poziomu kwalifikacji w zakresie wykorzystania ICT w pracy zarządczej oraz administracyjnej.


  Wraz firmą Young Digital Planet rozpoczynamy szkolenia dla dyrektorów warszawskich przedszkoli w ramach projektu Czas na kreatywne przedszkola!

  Beneficjentem projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, który zlecił organizację i przeprowadzenie szkoleń naszym firmom. W ramach tego projektu zaplanowano przeszkolenie 332 osób.


  Realizujemy szkolenia dla Gminy Miejskiej Kłodzko.

  Projekt Innowacja – kluczem do społeczeństwa XXI w. Stworzenie i realizacja innowacyjnych programów nauczania na zajęciach dodatkowych, zarządzania i administrowania szkołami prowadzonymi przez gminę Kłodzko jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


  Realizujemy szkolenia dla Powiatu Skarżyskiego.

  Adresatami projektu Kształcenie zawodowe na miarę społeczeństwa wiedzy w powiecie skarżyskim są uczniowie oraz pracownicy dwóch szkół (ZST i ZSP), dla których jednostką zarządzającą jest Powiat Skarżyski.


  Realizujemy szkolenia w ramach projektu Budujemy społeczeństwo informacyjne w Józefowie

  W kwietniu i maju 2010 roku planowane jest przeszkolenie 40 nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół w Józefowie


  Realizujemy szkolenia w Powiecie Lęborskim .

  W ramach projektu Powiat lęborski na drodze usprawniania i udoskonalania oświaty organizujemy szkolenia, których celem jest podniesienie kwalifikacji pracowników placówek oświatowych oraz pracowników organu prowadzącego powiatu lęborskiego w zakresie posługiwania się nowoczesnym oprogramowaniem wspomagającym proces dydaktyczny.


  Realizujemy projekt szkoleniowy dla Gminy Kartuzy.

  W ramach projektu Jakość oświaty w naszej gminie. Kursy doskonalące dla nauczycieli, pracowników administracji oświatowej i kadry zarządzającej oświatą w gminie Kartuzy, planowane jest przeszkolenie 137 pracowników oświaty Gminy Kartuzy.


  Realizujemy projekt e-SZOP – Elektroniczny System Zarządzania Oświatą w Gminie Pieńsk

  Firma VULCAN wraz z firmą COMARCH SA, w wyniku wygrania przetargu, dostarczają Gminie Pieńsk sprzęt wraz "Elektronicznym Systemem Zarządzania Oświatą w Gminie Pieńsk – e-SZOP". Jednym z elementów tego projektu są szkolenia wspierające wdrożenie całego systemu.


  Realizujemy szkolenia dla Gminy Przecław.

  W ramach projektu Program niwelowania dysproporcji edukacyjnych w szkołach podstawowych Gminy Przecław, na zlecenie Gminy, realizujemy szkolenia wspomagające wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania placówką oświatową w siedmiu szkołach podstawowych gminy Przecław.


  Realizujemy projekt w Powiecie Lubińskim.

  Szkolenia wspierające wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Oświ@tą w Powiecie Lubińskim – PLESZO, który firma VULCAN wraz z firmą COMARCH SA dostarczają Powiatowi Lubińskiemu.


  Realizujemy projekt ICT – nowe wyzwanie dla pomorskiej oświaty.

  Celem projektu jest unowocześnienie procesu dydaktycznego oraz podniesienie jakości zarządzania oświatą poprzez podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty z zakresu technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT) wspomagających dydaktykę i zarządzanie. Planowane jest przeprowadzenie 25 szkoleń, łącznie dla 250 dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych z Pomorza.


  Organizujemy szkolenia w ramach Grantów Kuratora Oświaty w Katowicach.

  W ramach projektu edukacyjnego „Przygotowanie i realizacja szkoleń dla nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych – Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2010 r.”. realizujemy szkolenia Dziennik elektroniczny dla nauczycieli i pracowników nadzoru pedagogicznego zatrudnionych na terenie województwa śląskiego


  Szkolenia w ramach projektu Kształcąc nowocześnie, równamy szanse.

  Dla nauczycieli z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy realizujemy szkolenia doskonalące umiejętności wykorzystania dziennika elektronicznego.


  Realizujemy szkolenia w Gminie Cieszyn.

  Szkolenia wspomagające wdrożenie dostarczonego Gminie Cieszyn systemu „CISO – Cieszyński Informatyczny System Oświatowy”.


  Organizujemy szkolenia w Tarnowie.

  W ramach projektu Rozbudowa i zwiększenie dostępności do sieci szerokopasmowych systemu EduNet w Tarnowie planowane jest zorganizowanie 23 kursów i seminariów dla 940 osób.


  Realizujemy projekt Trzebnicka e-oświata

  Szkolenia dla nauczycieli, kadry administracyjnej oraz kadry zarządzającej sześciu trzebnickich szkół wspomagające wdrożenie elektronicznego dziennika i platformy edukacyjnej.


  W 2010 roku przeszkoliliśmy ponad 14 000 osób.


 • Historia 2011

  Rozwiń >

  2011

  Rozpoczynamy realizację szkoleń w ramach projektu ECDL – nowa ścieżka rozwoju kapitału ludzkiego w województwie mazowieckim.

  W ramach projektu realizujemy szkolenia przygotowujące do zdania egzaminów ECDL. Tematyka zajęć obejmuje: podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafikę menedżerską i prezentacyjną oraz usługi w sieciach informatycznych.


  Organizujemy szkolenia w ramach projektu „e-Teliga” – internetowy dziennik i dzienniczek ucznia w SP1 Ustka

  Celem projektu, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce, jest poprawa komunikacji pomiędzy szkołą i rodzicami uczniów poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności mieszkańców w zakresie technologii IT. W ramach tego projektu organizujemy kursy dla nauczycieli i kadry zarządzającej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce wspierające wdrożenie platformy komunikacyjnej.


  Realizujemy szkolenia w Pszczynie.

  VULCAN jako wykonawca, realizuje w ramach projektu Pszczyńska e-oświata szkolenia dla nauczycieli oraz pracowników kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą w szkołach i placówkach oświatowych oraz w ich organie prowadzącym.


  Realizujemy projekt Innowacyjne nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

  Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii ICT w innowacyjnym nauczaniu i organizacji pracy. Planowane jest przeprowadzenie szkoleń dla 600 nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez samorządy na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego.


  Organizujemy szkolenia w Gorlicach.

  W ramach projektu : Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych organizujemy szkolenia wspomagające wdrożenie platformy edukacyjnej Fronter.


  Zakończyliśmy realizację projektu Inwestycja w lubelskie kadry zarządzające i administrujące systemem oświaty.

  W ramach całego projektu zorganizowaliśmy 31 szkoleń (łącznie ponad 1 200 godzin dydaktycznych), w których udział wzięło 305 osób. Uczestnicy szkoleń bardzo wysoko ocenili ich jakość. W skali od 1 do 6 (1 - ocena najniższa, 6 - ocena najwyższa) ogólna ocena szkoleń wyniosła 5,7. więcej


  Uzyskaliśmy pozytywną opinię w kolejnym audycie recertyfikacyjnym systemu zarządzania jakością.

  Przeprowadzony na przełomie września i października 2011 roku audyt odnowienia potwierdził zgodność wdrożonego systemu zarządzania jakością z normą PN-EN ISO 9001:2009. Tym samym potwierdzona została wysoka jakość oferownych przez nas usług.


  W 2011 roku przeszkoliliśmy ponad 13 000 osób.


 • Historia 2012

  Rozwiń >

  2012

  Rozpoczynamy szkolenia w Koszalinie w ramach wdrożenia Elektronicznego Systemu Zarządzania Oświatą – ESZO.

  Firma VULCAN wraz z firmą ProgMan SA, w wyniku wygrania przetargu, dostarczają Gminie Miasto Koszalin sprzęt wraz Elektroniczny System Zarządzania Oświatą – ESZO. Całość zadania realizowana jest przez Gminę Miasto Koszalin w ramach projektu „Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego – Koszalin” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Priorytet II Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Działanie 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług.


  Zakończyliśmy realizację projektu ECDL kluczem do sukcesu współczesnego nauczyciela (woj. lubelskie)

  Celem projektu było nabycie nowych, uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji związanych z podstawową obsługa komputera oraz nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez nauczycieli z województwa lubelskiego.


  Organizujemy szkolenia w ramach projektu NEO-szkoła czyli Nowoczesność- Efektywność.

  Projekt realizowany przez Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Działanie 9. 1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnić w jakości usług Edukacyjnych".


  Realizujemy szkolenia w trzech skierniewickich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe: ZSZ nr 1, ZSZ nr 2 oraz ZS nr 4.

  Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Elektroniczny dziennik – nowa jakość w skierniewickich szkołach”.

  Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


  Rozpoczynamy, w ramach umowy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, realizację szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za sprawy oświatowe.

  „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym”

  Projekt realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


  W latach 2011-2012 planowane jest przeprowadzenie cyklu szkoleń dla ok. 3 tys. osób.


  Rozpoczynamy realizację szkoleń w ramach nowej marki EDUCentrum.

  Szkolenia znajdujące się w ofercie EDUCentrum obejmują kursy i warsztaty z zakresu prawa i zarządzania w placówce oświatowej, pedagogiki, psychologii oraz wykorzystania ICT w oświacie.


  Zakończyliśmy realizacje projektu w Wielkopolsce.

  Celem projektu Innowacyjne nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

  Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”, było podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii ICT w innowacyjnym nauczaniu i organizacji pracy.


  Realizujemy szkolenia w Gminie Łuków

  Projekt „Łuków – miejsce nowoczesnej oświ@ty”.

  Jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji kadr oświatowych w placówkach Gminy Łuków w obszarze wykorzystywania nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych ICT (m.in. elektronicznego dziennika) w pracy zawodowej .


  Organizujemy szkolenia w Kościerzynie.

  Projekt Administracja – szansą na rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Kościerzyna.

  Otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.


  Rozpoczynamy realizacje szkoleń w ramach projektu w Powiecie Tomaszowskim.

  Szkolenia pracowników placówek oświatowych w ramach projektu „Rozwój informatycznego systemu zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim".


  Organizujemy szkolenia w ramach Opolskiej eSzkoły.

  Szkolenia wspierają wdrożenie kompleksowego środowiska edukacyjnego w województwie opolskim w ramach projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”.

  Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „inwestujemy w Twoją przyszłość”.


  Rozpoczynamy realizację szkoleń dla Gminy Wilkowice.

  Projekt „Wilkowice - ekspert w eduk@cji”.

  Jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, dla Gminy Wilkowice, organizujemy szkolenia.


  Organizujemy szkolenia w ramach wdrożenia Zintegrowanego systemu zarządzania placówkami szkół publicznych znajdujących się na terenie miasta Milanówka.

  Szkolenia organizowane są w trzech milanowskich placówkach: Zespole Szkół Gminnych nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 oraz Zespole Szkół Gminnych nr 3.


  W partnerstwie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (Lider) rozpoczynamy realizację projektu systemowego „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap”.

  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany, Priorytet III, Działania 3.1., Poddziałania 3.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Głównym celem projektu jest wzmocnienie strategicznej roli jednostek samorządu terytorialnego w obszarze zarządzania i finansowania oświaty, poprzez upowszechnienie i wdrożenie nowych modeli i narzędzi planowania, zarządzania, monitorowania szkół/placówek oświatowych .


  W 2012 roku przeszkoliliśmy ponad 19 000 osób.


 • Historia 2013

  Rozwiń >

  2013

  Zakończyliśmy realizację projektu ECDL – nowa ścieżka rozwoju kapitału ludzkiego w województwie mazowieckim.


  Organizujemy warsztaty we Wrocławiu w ramach projektu Aktywne doskonalenie - kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

  Przeprowadzenie warsztatów „ Wykorzystanie narzędzi TIK na zajęciach edukacyjnych” – bezpieczny Internet” w ramach projektu ,,Aktywne doskonalenie - kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół, realizowanego przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.


  Zakończyliśmy projekt E-learning w nauczaniu i samokształceniu nauczycieli gminy Opatowiec .

  W ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”, firma VULCAN realizuje dla Gminy Opatowiec usługę polegającą na dostarczeniu platformy e-learningowej do nauczania zdalnego wraz z systemem umożliwiającym dokumentowanie codziennej pracy nauczycieli i szkoły oraz przeprowadzeniu szkoleń specjalistycznych dla nauczycielek i nauczycieli biorących udział w projekcie.


  Realizujemy projekt Eduk@cja ku przyszłości w Piszu .

  Projekt szkoleniowy realizowany dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych w Gminie Pisz (woj. warmińsko-mazurskie), współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”. Celem projektu było zwiększenie kompetencji nauczycieli, dotyczących wykorzystania i stosowania nowych metod edukacyjnych cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne.W okresie od września 2013 do końca lutego 2014 w krótkich formach doskonalenia wzięło udział 109 nauczycieli .


  Organizujemy szkolenia w ramach projektu Eduk@cyjna rewolucja w Gminie Wiejskiej Elbląg.

  Celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji 24 pracowników z 4 placówek oświatowych Gminy Elbląg do wymogów nowoczesnej zinformatyzowanej edukacji, w której wykorzystywane są aplikacje i narzędzia komputerowe. Pracownicy Zespołu Szkół w Nowakowie i Gronowie Górnym oraz Szkół Podstawowych w Węzinie i Pilonie wezmą udział między innymi w szkoleniach komputerowych pomocnych w zarządzaniu placówką, w pracy w bibliotece, sekretariacie, księgowości szkolnej, kadrach i płacach szkolnych.


  Kontynuujemy realizację szkoleń w ramach projektu Eduk@cyjna rewolucja w Gminie Wiejskiej Elbląg - krok drugi.

  Celem projektu było przeprowadzenie krótkich form doskonalenia nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Węzinie i Zespołu Szkół w Nowakowie, jak również dostarczenie im narzędzi wspierających dydaktykę: elektronicznego dziennika, platformy edukacyjnej i zasobów multimedialnych oraz zestawów tablic interaktywnych. Przedsięwzięcie to było kontynuacją pierwszej rewolucji edukacyjnej w Elblągu, podczas której z nowoczesnymi narzędziami wspomagającymi pracę szkół zostali zaznajomieni dyrektorzy szkół, pracownicy sekretariatów, bibliotek i administracji.


  Realizujemy projekt Eduk@cyjna rewolucja w Miedźnej.

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, dla Gminy Miedźna. W szkoleniach, które były przeprowadzone w ramach projektu "Eduk@cyjna rewolucja w Miedźnej" wzięlo udział 167 pracowników oświaty.


  Organizujemy szkolenia w ramach projektu Innowacje oświatowe w Gminie Wielowieś.

  Zostały przeprowadzone szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników jednostek oświatowych i organu prowadzącego Gminy Wielowieś, do wymogów nowoczesnej zinformatyzowanej edukacji, w której wykorzystywane są nowoczesne metody, aplikacje i narzędzia ICT.


  Rozpoczęliśmy szkolenia w ramach projektu Leżajskie kadry oświatowe z elektronicznym dziennikiem.

  Głównym celem projektu było dostosowanie kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w leżajskich placówkach w obszarze wykorzystywania nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w pracy zawodowej. W okresie od stycznia 2013 do lutego 2014 wdrożyliśmy elektroniczne dzienniki w 10 placówkach oświatowych z terenu Gminy Leżajsk.


  Rozpoczynamy projekt lnnowacyjna oświ@ta kapitałem gminy Kłomnice.

  Szkolenia z zakresu Innowacyjnych metod nauczania oraz Nowoczesnych bibliotek jako multimedialnych centrów informacji w ramach projektu POKL pn. ,,lnnowacyjna oświ@ta kapitałem gminy Kłomnice” realizowanego przez Gminę Kłomnice/Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gminie Kłomnice w ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9. 4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty — projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


  Rozpoczynamy projekt Nowoczesne Kadry Oświaty w Powiecie Kieleckim .

  W ramach projektu "Nowoczesne Kadry Oświaty w Powiecie Kieleckim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”, firma VULCAN realizuje dla Starostwa Powiatowego w Kielcach usługę polegającą na:

  • udzieleniu licencji i wdrożeniu dziennika elektronicznego, platformy edukacyjnej, hurtowni danych, systemu finansowo – księgowego, systemu kadrowo – płacowego, systemu sekretariatu szkolnego,

  • dostarczeniu, instalacji i konfiguracji zestawów multimedialnych dla 10 jednostek oświatowych Powiatu Kieleckiego,
  • przeprowadzeniu szkoleń dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników administracyjnych szkół biorących udział w projekcie ww. zakresie oraz w zakresie wykorzystania tablic interaktywnych.


  Organizujemy szkolenia w ramach projektuUczymy lepiej, skuteczniej, nowocześniej (Szczytno).

  W ramach tego projektu firma VULCAN będzie przygotowywała programy i materiały szkoleniowe oraz przeprowadzała szkolenia dla nauczycieli oraz nauczycieli będących dyrektorami placówek oświatowych Gminy Szczytno. Celem głównym projektu jest nabycie przez jego uczestników umiejętności posługiwania się nowymi formami edukacyjnymi w 7 placówkach oświatowych Gminy Szczytno


  Rozpoczynamy projekt Uczymy nowocześnie w Żarkach.

  Projekt szkoleniowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”. Od grudnia 2013 do marca 2014 łącznie przeszkoliliśmy 43 nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych w Gminie Żarki (woj. śląskie).


  Rozpoczynamy projekt W drodze do sukcesu.

  W ramach projektu „W drodze do sukcesu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, realizowanego przez Miasto Zielona Góra, organizujemy szkolenia dla nauczycieli i kadry kierowniczej oświaty szkół i przedszkoli z terenu miasta Zielona Góra.


  W 2013 roku przeszkoliliśmy ponad 14 000 osób


 • Historia 2014

  Rozwiń >

  2014

  Rozpoczęliśmy szkolenia w ramach projektu Innowacyjny system wspomagania szkół w powiecie cieszyńskim.

  Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”.


  Realizujemy projekt Podkarpacie stawia na zawodowców

  Powiat Mielecki w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie realizuje projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców”. Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zarządza projektem w imieniu Powiatu Mieleckiego.

  • Wsparciem finansowym zostały objęte programy rozwojowe mieleckich szkół zawodowych:

  • Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu,
  • Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu,
  • Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu,
  • Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu
  Zakończyliśmy realizację szkoleń w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa.

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I „Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu”, Działanie 1.3 "Rozwój społeczeństwa informacyjnego”.


  Rozpoczynamy realizację projektu Szkoła Pro.

  Szkoła PRO to program realizowany przez firmę VULCAN i Nowa Era, mający na celu wsparcie dyrektorów i nauczycieli w procesie wprowadzania szkoły w rzeczywistość oświatową XXI wieku. W ramach programu oferujemy m.in. kompleksowy program rozwoju kompetencji menadżerskich dyrektora szkoły oraz szkolenia nauczycieli, rozwijające ich umiejętności w zakresie wykorzystania nowych mediów i technologii ICT w procesie dydaktycznym .