Lista projektów

W ramach działalności Ośrodka Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN realizujemy następujące kategorie projektów:

Aby zapoznać się ze szczegółowym opisem projektu oraz z programami poszczególnych proponowanych w nim rodzajów szkoleń, wybierz z listy poniżej nazwę interesującego Cię projektu.

Projekty szkoleniowe finansowane ze środków unijnych
Lista aktualnie realizowanych projektów: Zobacz archiwalne ›

Projekt „Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

FINANSOWANIE: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
Realizowany od 02-2018

FINANSOWANIE: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
Realizowany od 2018-01-29

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji cyfrowych i nauczania z wykorzystaniem narzędzi TIK w Gminie Goszczyn.

FINANSOWANIE: Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Realizowany od 2017-09-28

Projekt Piski Cyfrowy Uczeń – PCU jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. CELEM GŁÓWNYM projektu jest przygotowanie uczniów 8 Szkół Podstawowych i 2 Gimnazjów z Gminy Pisz do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy, poprzez podniesienie poziomu kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

FINANSOWANIE: Urząd Marszałkowski,
Realizowany od 2017-08-01

FINANSOWANIE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020,
Realizowany od 25.01.2018

Szkolenia specjalistyczne w celu podniesienia jakości kształcenia w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Tworzenie w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych środowiska sprzyjającego równości K i M i osób z różnych grup mniejszościowych.

FINANSOWANIE: Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Realizowany od 2016-09-01

,,Specjalne potrzeby – dobre szanse”: współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

FINANSOWANIE: Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020,
Realizowany od 2018-01-25

Szkolenia specjalistyczne w zakresie kompetencji społecznych i dydaktycznych nauczycieli, pedagogów, psychologów. Wyrównywanie szans uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

FINANSOWANIE: Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Realizowany od 2016-09-01

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

FINANSOWANIE: Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Realizowany od 2017-11

FINANSOWANIE: Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Realizowany od 2017-11-16

FINANSOWANIE: Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Realizowany od 2017-12-01

FINANSOWANIE: Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Realizowany od 2017-12-01

„Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach powiatu Tczewskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu firma VULCAN poprowadzi szkolenia dla 28 nauczycieli w ramach zadania: Wsparcie dla nauczycieli Szkolenia skierowane są do kadry nauczycielskiej, celem szkoleń jest podniesienie kompetencji nauczycieli w Powiecie Tczewskim.

FINANSOWANIE: Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Realizowany od 2018-03-01